Jaaropgaaf 2016

De jaaropgaaf 2016 van FlexGarant Assuradeuren is op 18 januari 2017 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Nationale-Nederlanden stopt met afsluiten van nieuwe DIL-en

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk bij Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN) een Direct Ingaande (verzekerde) Lijfrente af te sluiten voor een nog te storten koopsom of beschikbaar komend kapitaal - ten gevolge van overlijden of bij het bereiken van de uiterste lijfrente-ingangsdatum - uit een lijfrente of stamrechtovereenkomst.   Dat betekent ook dat het niet meer mogelijk is een nieuwe Direct … [Read more...]

Zorgplicht binnen de Wet financieel toezicht (Wft)

Op 1 januari 2014 werd met de Wijzigingswet financiële markten een algemene zorgplicht geïntroduceerd in de Wft, die neergelegd is in artikel 4:24a. De inhoud van deze zorgplicht wordt niet concreet omschreven, maar biedt de Autoriteit Financiële Markten wel de mogelijkheid om op basis van overtreding van deze meer algemene norm handhavend op te treden. Het artikel is een vangnetbepaling.   De vraag wat onder nazorg wordt volstaan wordt … [Read more...]

Jaaropgaaf 2015

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2016 uw jaaropgaaf 2015 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

De transitievergoeding nader bekeken

Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding per 1 juli 2015 geïntroduceerd. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Om die reden zijn er mogelijkheden voor een werkgever eventuele onkosten te verrekenen met de transitievergoeding. … [Read more...]

Jaaropgaaf 2014

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2015 uw jaaropgaaf 2014 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Aangifte inkomstenbelasting 2014

In afwijking van voorafgaande jaren kunt u pas vanaf 1 maart 2015 uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst voor u het invullen van de belastingaangifte steeds makkelijker gemaakt. U … [Read more...]

Nieuw Dienstverleningsdocument per 1 juli 2013

Bemiddelaars, adviseurs en sinds 1 januari 2013 ook aanbieders (verzekeraars en banken) die rechtstreeks adviseren en/of bemiddelen voor de eindklanten (op basis van execution-only) dienen informatie te verstrekken over de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de kosten van de dienstverlening en de belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. Hierbij treedt een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument (DVD) in … [Read more...]

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Integriteit van de financiële sector Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. Op 1 januari 2013 is deze wet aangepast en aangescherpt. Het doel van deze wet is het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan om de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. Om deze doelstelling te realiseren legt de Wwft aan … [Read more...]