Kapitaaloverdracht

Om de overdracht van een verzekering van de ene verzekeraar of bank naar de andere verzekeraar of bank te vergemakkelijken is door het Verbond van verzekeraars het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten in het leven geroepen. In dit Protocol zijn de te volgen procedures en doorlooptijden omschreven.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Het protocol heeft betrekking op het overdragen van kapitaal (eventueel gedurende de looptijd van een product), bij uitkering bij leven of overlijden ter aanwending of voortzetting van een product bij een andere aanbieder. Partijen, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken, maken in het protocol (werk)afspraken om de waardeoverdracht van de fiscaal gefaciliteerde verzekeringen en bankspaarproducten te stroomlijnen, waarbij het de intentie is om fiscaal geruisloos over te dragen (dus zonder heffing van belasting).

Voor nadere bijzonderheden, zoals de fiscale aansprakelijkheid, afhandeltijd, transparantie e.d. verwijzen wij naar het door genoemde partijen opgesteld Protocol.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken. kunt u de het “Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht” en de meest recente lijsten met alle PSK-deelnemers (van verzekeraars en banken) vinden.

Voor ons FlexGarant-product geldt dat tijdens de looptijd van de rentegarantie het aanwezig kapitaal niet kan worden overgedragen naar een andere verzekeraar of bank. Dit is vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst en staat geheel los van dit Protocol. Tijdens de opbouwfase kan het kapitaal wel (geheel of deels) worden omgezet in toegestane levenafhankelijke periodieke uitkeringen op basis van de garantierentevergoeding in de polis. De voorwaarden waaronder dat kan is vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.
Bij overlijden, tijdens of bij in leven zijn van de verzekerde op de einddatum van de rentegarantie (einddatum van de verzekering) komt het kapitaal beschikbaar voor aankoop van een toegestane lijfrentevorm. Indien de begunstigde de waarde wenst over te dragen aan een andere aanbieder, dan dienen wij diverse bescheiden te ontvangen.
In onderstaand schema kunt u zien – gegeven de omstandigheid – welke bescheiden benodigd zijn.

Kapitaal beschikbaar bij leven op de einddatum verzekering (= einddatum rentegarantie)

  1. Een door de begunstigde getekend verzoek tot overboeking naar een andere aanbieder;
  2. De originele polis;
  3. Een kopie identiteitsbewijs van de begunstigde. Hierop dient ook het Burger Service Nummer te staan;
  4. Een uittreksel uit de GBA (gemeentelijke basisadministratie) waaruit blijkt dat u nog in leven bent. Het uittreksel uit de GBA mag op de beschikbaarheidsdatum van het kapitaal niet ouder dan 2 maanden zijn.
  5. Indien de ontvangende aanbieder geen deelnemer is van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten dan dienen wij een verklaring van de ontvangende aanbieder te ontvangen dat het lijfrentekapitaal zal worden aangewend als koopsom voor een verzekering, welke voldoet aan de regelgeving.

Kapitaal beschikbaar bij overlijden van de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering

  1. Een door de begunstigde getekend verzoek tot overboeking naar een andere aanbieder;
  2. De originele polis;
  3. Een kopie identiteitsbewijs van de begunstigde. Hierop dient ook het Burger Service Nummer te staan;
  4. Een uittreksel uit het overlijdensregister van de Burgerlijke Stand;
  5. Indien de ontvangende aanbieder geen deelnemer is van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten dan dienen wij een verklaring van de ontvangende aanbieder te ontvangen dat het lijfrentekapitaal zal worden aangewend als koopsom voor een overeenkomst, welke voldoet aan de regelgeving.

Afkoop

De FlexGarant-verzekering is tijdens de periode waarin de opbouwrente is gegarandeerd, niet afkoopbaar en dus ook niet overdraagbaar.

Afhandeling vanuit FlexGarant Assuradeuren

Indien wij niet alle benodigde bescheiden hebben ontvangen, zullen wij u of uw verzekeringsadviseur hierover binnen 10 werkdagen informeren. Op het moment dat wij alle bescheiden hebben ontvangen, zullen wij binnen 15 dagen na ontvangst van de bescheiden voor overboeking van het beschikbaar gekomen kapitaal zorgen. Indien de einddatum van de verzekering nog niet bereikt is, zullen wij binnen 15 dagen na het bereiken van de einddatum voor de overboeking zorgen.

Originele bescheiden

Wij kunnen geen genoegen nemen met doorgemailde scans van documenten. Van het bestedingsverzoek, de polis (of akte van vrijwaring) en het levensbewijs dient men het origineel per reguliere post in te sturen.

In verband met gemaakte volmachtafspraken heeft FlexGarant Assuradeuren de originele stukken nodig ten behoeve van haar administratie maar ook voor het juist uitvoeren van haar werkzaamheden (tbv controle en voorkoming van fraude).