Voorbeeldpolissen FlexGarant verzekering

De polis vormt het bewijs van de aangegane levensverzekering die u sluit of gesloten heeft.
In de polis zijn de concrete afspraken vastgelegd, die u – via uw verzekeringsadviseur – met FlexGarant Assuradeuren namens de verzekeraar bent overeengekomen.

 

Polissen vóór en vanaf 2013

Wij onderscheiden daarin opbouwende levensverzekeringen op kapitaalbasis alsmede direct uitkerende zuivere lijfrenteverzekeringen. Betreffende verzekeringen kunnen gesloten worden onder de diverse fiscale regimes. Er is eveneens verschil in polissen gesloten voor en vanaf 2013.

Polissen voor 2013 zijn doorgaans gesloten met een provisieopslag. De polissen vanaf 2013 zijn zonder de provisieopslag (wettelijk provisieverbod) en volgens de Europese Verordening mede op basis van sekseneutrale generatietabellen en met meer evenwichtige en transparante (eerste en doorlopende) kostenopslagen.

De opbouwende kapitaalverzekering kennen wij in de vorm van zgn. FlexGarant-polissen waarvan de looptijd tenminste 10 jaren bedraagt, en (vanaf 2013) traditionele verzekeringen met een looptijd korter dan 10 jaren.

 

Fiscale regimes

 • Gericht of zuiver stamrecht uit een schadeloosstellingsuitkering (niet meer mogelijk voor nieuwe ontslagvergoedingen vanaf 15 november 2013).
 • Gerichte of zuivere lijfrenteverzekering als duurverlenger van een uitkering uit een lijfrenteverzekering gesloten na 1 januari 2001, de zgn Lijfrente IB 2001.
 • Gerichte of zuivere lijfrenteverzekering uit een kapitaalverzekering afgesloten tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001, de zgn Brede Herwaardering Lijfrente.
 • Een duurverlenger uit een kapitaalverzekering met fiscale lijfrenteclausule, die tot stand is gekomen voor 1 januari 1992 tegen eenmalige premie of waarvan de premiebetaling al aanwezig was op 16 oktober 1990 welke tot uiterlijk 1 januari 2001 heeft voortgeduurd.

Gerichte of zuivere  lijfrente
De gerichte lijfrente is een opbouwende kapitaalverzekering waar bij aanvang vast staat:

 • De pers(o)on(en) op wiens leven de uitkerende lijfrente wordt (worden) gevestigd
 • De uiterste lijfrente-ingangsdatum.

Wat nog niet vaststaat:

 • de werkelijke aankoopdatum van de uitkerende lijfrentetermijnen en
 • de omvang van het dan beschikbare kapitaal.

Bij een zuivere lijfrente zijn de hoogte van de uitkerende lijfrentetermijnen vooraf bekend. Ook de verzekerde en de begunstigde zijn altijd bekend aangezien er anders geen sprake kan zijn van een gekwalificeerde lijfrentevorm.
De uitkerende lijfrentetermijnen kunnen direct ingaan, maar ook op een later tijdstip.

 

Polissen gesloten vóór 2013

Opbouwende verzekering op kapitaalbasis:

Polissen gesloten vanaf 2013

Opbouwende verzekering op kapitaalbasis met een looptijd van 10 jaar en langer:

 • FlexGarant Gouden Handdruk
 • FlexGarant Lijfrente. Deze kent 2 varianten nl;
  • IB 2001/ Brede Herwaarderingspolis
  • Pre Brede Herwaarderingspolissen

Opbouwende verzekering op kapitaalbasis met een looptijd korter dan 10 jaar:

Direct uitkerende lijfrente: