Vergelijking met banksparen

In de afgelopen jaren zijn bankspaarproducten geïntroduceerd voor onder meer gouden handdrukken en lijfrenten. Banksparen is op zich een volwaardig alternatief voor de traditionele levensverzekering, zoals het FlexGarant-product. Bankspaarproducten zijn bankrekeningen die voor een specifiek doel geopend zijn en – afhankelijk van het doel waarvoor de bankrekening is geopend – aan specifieke wettelijke regels zijn gebonden. In tegenstelling tot levensverzekeringen zijn ze niet afhankelijk van leven of overlijden van de contractant. Er zijn echter meer verschillen die voor een goede afweging tussen beide van belang zijn, zoals solvabiliteit van de verzekeraar of bankinstelling en rendement/koersverrekening bij tussentijdse opname.
 

Solvabiliteit

Solvabiliteit houdt kort gezegd in: het vermogen van de instelling om haar verplichtingen na te komen. Iedereen streeft naar het hoogst mogelijke rendement. Maar de betrouwbaarheid van afgegeven garanties is even belangrijk; kan de bank of verzekeraar de garantie waar maken? Decennia lang heeft men zich niet werkelijk bekommerd om de solvabiliteit van de bank of verzekeraar waarmee men in zee gaat. Er is immers regelgeving en toezicht van overheidswege. Recentelijk hebben we het onmogelijke meegemaakt: banken en verzekeraars die omvallen of door overheden overeind gehouden moeten worden. Er zijn zelfs landen die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen en binnen een groter geheel gered moeten worden. Het is goed om te weten dat de solvabiliteit van verzekeraars en banken totaal verschillend ingevuld worden.
 
Verzekeraars
Levensverzekeraars zijn verplicht de volledige waarde van de verplichting af te dekken op de balans plus als extra zekerheid een deel van het eigen vermogen. Aan de aard van de beleggingen waarmee de verplichtingen en extra solvabiliteit gedekt worden, worden strenge eisen gesteld. In feite moet de verzekeraar meer dan de feitelijke waarde van de verplichting ‘in kas’ hebben.
 
Banken
Voor banken geldt dat slechts een gering gedeelte van de verplichting beschikbaar is. Door middel van stroppenpotten e.d. en via het depositogarantiestelsel worden extra waarborgen gegeven. De consument heeft hierdoor per persoon per bank de garantie dat € 100.000,– afgedekt is. Bij gouden handdrukken en lijfrenten komt het veelvuldig voor dat de waarde (op termijn) veel meer is dan € 100.000,–. Bovendien kan het zijn dat dit bedrag in de toekomst weer verlaagd wordt naar het niveau van voor de crisis, t.w. € 38.000,–. Indien uw spaargeld meer bedraagt dan de maximale garantie is het verstandig om uw spaargeld te verdelen over meerdere bancaire instellingen.
 
Conclusie: Gezien de solvabiliteitseisen biedt een verzekeraar meer zekerheid dan een bank.
 

Situatie bij overlijden

Verzekering
Na overlijden komt de uitkering toe aan de aangewezen begunstigde(n). Bij de gouden handdruk is de zogenoemde kring van gerechtigden beperkt tot de partner en de kinderen tot de leeftijd van 30 jaar. De begunstigden zijn uiteraard inkomstenbelasting verschuldigd bij ontvangst van de betalingen. Indien bij overlijden van de verzekerde geen wettelijk toegestane begunstigden meer aanwezig zijn, vervalt de verzekering zonder recht op uitkering. Hiervoor kan separaat tegen geringe premie een contraverzekering gesloten worden die juist in deze situatie uitkeert (in de meeste gevallen vrij van belasting).
 
Banksparen
In tegenstelling tot een verzekering valt het tegoed op een bankspaarrekening  in de nalatenschap en komt niet rechtstreeks toe aan de begunstigde.  Na overlijden komt de waarde van de spaarrekening dus toe aan de erfgenamen.  Hierover is erfbelasting verschuldigd. Daarnaast zijn de erfgenamen ook inkomstenbelasting verschuldigd bij ontvangst van periodieke uitkeringen.  Indien het de bedoeling is dat bijvoorbeeld de partner direct de uitkering ontvangt, dan moet dit testamentair geregeld worden.
 
Conclusie: Een verzekering is in geval van overlijden wat gunstiger, dezelfde situatie kan bij banksparen via een testament worden geregeld. Dit brengt wel kosten (notaris) met zich mee.
 

Rendement en koersverrekening bij tussentijdse opnamen

FlexGarant-verzekering
Bij de FlexGarant-verzekering is het rendement gegarandeerd over een lange periode van minstens 10 tot maximaal 30 jaar. Bij opnamen binnen de looptijd van deze rentegarantie worden geen koerseffecten doorberekend. Over de reeks periodieke uitkeringen wordt ook de vooraf afgesproken rente vergoed.
 
Banksparen
Bij banksparen kan gekozen worden uit uiteenlopende looptijden voor de rentegarantie of zelfs voor variabele rente. Indien tussentijds wordt opgenomen zal op basis van de dan geldende marktrente een koersverlies verrekend worden in de vorm van een boete (met een minimum bedrag); een eventuele koerswinst zal niet toegekend worden. De periodieke uitkeringen worden vastgelegd in een nieuwe spaarrekening op basis van de dan geldende rente. Het geboden rendement bij banksparen ligt meestal hoger dan bij een verzekering.
 
 Conclusie: Banksparen biedt een hoger rendement. maar let op de kosten bij tussentijdse opnames.
 

Algemene conclusie

Zowel banksparen als verzekeren biedt bepaalde voordelen. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie wat de beste keuze is.