Conflicterende situatie

Het kan voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat bij de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst tussen FlexGarant Assuradeuren en haar zusterorganisatie Fidus.nl B.V. (vestiging Rotterdam).

Om een belangenverstrengeling tussen de intermediair-activiteiten enerzijds en de volmacht-activiteiten anderzijds te beperken/te voorkomen (en zo te voldoen aan art 3:17 Wft) zijn de bedrijven ondergebracht in aparte BV’s met elk een eigen directie.

  • Fidus.nl B.V. (vestiging Rotterdam) vervult de rol van adviseur en/of bemiddelaar namens de klant
  • FlexGarant Assuradeuren vervult de rol van aanbieder namens de verzekeraar

De rol van het intermediair is om de belangen van de verzekeringnemer te behartigen. Dit kan haaks staan op het dienen van het belang van de volmacht namens de aanbiedende verzekeraar.
Voor een integere bedrijfsvoering is daarom vastgelegd dat in geval van een (on)voorzien conflicterend belang, het oordeel en beslissing namens de volmachtorganisatie doorslaggevend is met betrekking tot de uit te voeren verzekeringsovereenkomst.
Ter zake de advisering aan de verzekeringnemer is het intermediair verantwoordelijk.

Indien zich uiteindelijk nog een conflict blijft voordoen tussen het intermediairbedrijf en de volmachtorganisatie welke (in)direct verband houdt met de uit te voeren verzekeringsovereenkomst, zal de volmachtgever beslissend optreden.