Vraag en antwoord Uitvaartverzekering ABN AMRO

Aan deze beknopte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke rol vervult FlexGarant Assuradeuren en hoe is dat kenbaar gemaakt?

FlexGarant Assuradeuren is als gevolmachtigd agent van de ABN AMRO Levensverzekering NV uitvoerder van de uitvaartverzekering, welke in de periode van augustus 2010 tot augustus 2015 bij ABN AMRO is afgesloten als onderdeel van een pakketverzekering.

In de maand september 2022 bent u daarover door ABN AMRO geïnformeerd.

U hebt van ons een welkomstbrief – gedateerd 13 oktober 2022 – ontvangen vergezeld van een polisblad met de recente gegevens. die op de uitvaartverzekering van toepassing zijn.


Wat is de dekking van de uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering is te onderscheiden in drie vormen:

1. Productcode 20 (staat vermeld op het polisblad)

De uitvaartverzekering is een levenslange verzekering die direct het verzekerd bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt. De premiebetaling van deze verzekering loopt door tot het moment van overlijden van de verzekerde.

Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het consumenten prijsindexcijfer van het Centraal Bureau van de Statistiek. De index wordt toegepast zolang er premie wordt betaald.

2. Productcode 21 en 23 (staat vermeld op het polisblad)

De uitvaartverzekering is een levenslange verzekering die direct het verzekerd bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt. De premiebetaling van deze verzekering loopt door tot het moment van overlijden van de verzekerde.

Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde stijging van de kosten van een uitvaart. De index wordt toegepast zolang er premie wordt betaald.

3. Productcode 22 en 24 (staat vermeld op het polisblad)

De uitvaartverzekering is een levenslange verzekering die direct het verzekerd bedrag uitkeert als de verzekerde overlijdt. De premiebetaling van deze verzekering loopt door tot het moment van overlijden van de verzekerde.

Het verzekerd bedrag stijgt jaarlijks met 3% van het verzekerd bedrag van het jaar ervoor. Op de ingangsdatum van de verzekering is deze indexering al in de premie begrepen. De premie blijft daardoor ongewijzigd. De looptijd van de premiebetaling is 20 jaar of 30 jaar. Van het polisblad kunt u de looptijd van de premiebetaling afleiden.

De verzekering blijft van kracht als de premiebetaling na de overeengekomen looptijd stopt. Ook daarna blijft het verzekerd bedrag jaarlijks doorstijgen met 3%, zoals hiervoor omschreven.


Wat is er nog mogelijk met de uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering kan niet meer nieuw worden gesloten. De verzekering kan ook niet meer worden verhoogd, tenzij er sprake is van aanpassing van de indexclausule zoals in de polis is omschreven.

De volgende wijzigingen kunnen op de uitvaartverzekering worden uitgevoerd:

  • Stopzetten indexatie; de premie loopt dan ongewijzigd door.
  • Stopzetten van de uitvaartverzekering; de aanwezige afkoopwaarde wordt dan uitgekeerd;
  • Stoppen met premiebetaling; de verzekering wordt tegen een verlaagd verzekerd bedrag voortgezet; het premievrij, verzekerd bedrag zal verder niet meer stijgen;
  • Wijziging van de een of meerdere begunstigden op de verzekering;
  • Wijziging van IBAN waarvan de premie periodiek wordt afgeschreven.

Welke verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing?
  1. Productcode 20: Voorwaarden Uitvaartverzekering 2010
  2. Productcode 21 en 22: Voorwaarden Uitvaartverzekering 2011
  3. Productcode 23 en 24: Voorwaarden Uitvaartverzekering 2012

De betreffende verzekeringsvoorwaarden vindt u hier.

Met wie neemt u contact op voor een wijziging of melding van een overlijden?

Hebt u een van de voornoemde verzekeringen en u wilt een wijziging laten doorvoeren, een overlijden melden of nadere informatie? Bel dan met een van de adviseurs van ABN AMRO via 0900-0024 (gebruikelijke belkosten).

Of vanuit het buitenland: +31 10 2407004

Een overlijden in verband met de uitvaartverzekering kan bij voorkeur worden gemeld via de ABN AMRO Nabestaandendesk, via telefoonnummer 020 – 34 34 545. U kunt ook een email sturen naar servicedesk.nabestaanden@nl.abnamro.com
ABN AMRO merkt daarbij op dat de afhandeling van emails soms wat meer tijd in beslag neemt dan gebruikelijk is. Zie verder ook abnamro.nl/overlijden.

Hoe zit het met de uitvaartverzekering en de inkomsten- en erfbelasting?

De premie van de verzekering kunt u niet aftrekken van de inkomsten in box 1

Als u de belastingaangifte invult, dan moet u ook opgeven wat de waarde is van je bezittingen. De waarde van een uitvaartverzekering hoort in belasting box 3. Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van € 57.000,– in 2023 (per persoon). Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra vrijstelling. Is de waarde van uw uitvaartverzekeringen in 2023 € 7.913,–  of lager? Dan hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij informeren u over de waarde van uw verzekering als het verzekerde bedrag hoger is dan € 7.913,–

Hebt u ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al uw uitvaartverzekeringen samen minder is dan € 7.913,–.

 

De uitkering bij overlijden is niet als inkomen belast in box 1.
De uitkering bij overlijden kan belast zijn met erfbelasting.

Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

Als de verzekerde overlijdt wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd.

De verzekering stopt. De premiebetaling stopt dus ook.

De uitkering wordt betaald aan de begunstigde of de uitvaartverzorger. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

Indien de begunstigde “de erfgenamen” is dan zal afhandelaar van de nalatenschap (familielid, de executeur of een notaris) zorg dragen dat het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd. Aan de hand van een verklaring van executele/erfrecht zal dan vastgesteld moeten worden wie namens de erfgenamen het verzekerd bedrag mag ontvangen.

Een verklaring van erfrecht is een akte die door een notaris wordt afgegeven. Hieraan zijn kosten verbonden.

Wat gebeurt er bij overlijden van een kind van de verzekerde?

Er is slechts een beperkte overlijdensdekking voor de kinderen van de verzekerde tot een leeftijd van 3 maanden. In de voorwaarden van verzekering staat de dekking nader omschreven. Door overlijden van het kind van de verzekerde stopt de verzekering niet. Ook de premiebetaling stopt dan niet.

Hoe ziet een polisblad van FlexGarant Assuradeuren eruit?

De betreffende voorbeeldpolissen met productcode 20, 21, 22, 23 en 24 vindt u hier.

Mag ik de premie van een ander IBAN laten af schrijven?

Als u de verzekeringnemer bent van de polis, hebt u het recht de premie van een ander IBAN te laten afschrijven. Automatische incasso van de premie blijft verplicht. Met een zgn. machtigingsformulier kunt de IBAN wijzigen waarvan de premie afgeschreven dient te worden.

Incasso van de premie gebeurt op de eerste werkdag van elke maand. Een verzoek tot wijziging dient 14 dagen voor de eerstvolgende incasso doorgegeven te zijn. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Na invulling en ondertekening kunt u ingevulde en ondertekend formulier vergezeld van een geldige legitimatie aan ons toesturen. U mag daarbij uw foto, documentnummer en BSN onherkenbaar maken.

Wat gebeurt er met de te veel betaalde premies als een overlijden te laat wordt gemeld?

Indien na het overlijden van de verzekerde wordt ontdekt dat er een uitvaartverzekering bestaat waarvan afgeleid kan worden dat er recht bestaat op een uitkering, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden.

De eventueel te veel betaalde premies vanaf de volgende vervaldatum na het overlijden worden gelijktijdig met het verzekerde bedrag uitgekeerd. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigde. De premie wordt teruggestort op de IBAN van de premiebetaler. De IBAN van de begunstigde en premiebetaler kan hetzelfde zijn.