Ontwikkeling solvabiliteit Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij

De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen.   De mate waarin een levensverzekeraar solvabel is wordt tot uitdrukking gebracht in een percentage. Dit percentage – … [Read more...]

Renseignering 2021 ontbreekt in VIA

Voor de aangifte IB hebben wij in 2020, zoals ieder jaar, een opgave verstrekt aan de belastingdienst voor de spaarpolissen die meetellen voor de vermogensrendementsheffing in box III. In de loop van januari 2021 heeft u een brief van ons ontvangen met een opgave van de verstrekte waarde.Helaas zijn de betreffende waarden door de belastingdienst deze keer niet overgenomen in de voorlopig ingevulde aangifte (VIA). Wij verzoeken u daarom de waarde … [Read more...]

Jaaropgaaf 2020

De jaaropgaaf 2020 van FlexGarant Assuradeuren wordt uiterlijk 19 januari 2021 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf het bedrag vermeld dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de … [Read more...]

Wij zijn verhuisd!

FlexGarant Assuradeuren is sinds 25 maart 2019 verhuisd naar Margrietstraat 4 te Heinenoord. In Heinenoord zijn al enkele zusterorganisaties actief die als onafhankelijke partijen werkzaamheden uitvoeren voor diverse financiële aanbieders. Het samenbrengen van FlexGarant Assuradeuren met de andere onderdelen in Heinenoord is mede ingegeven door efficiency en het concentreren van de verzekeringsactiviteiten. De telefoonnummers en e-mailadressen … [Read more...]

Heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen in 2019

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen ontvangen met ingang van 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting.   Gevolgen voor buitenlands belastingplichtigen Omdat inhoudingsplichtigen w.o. ook FGA niet kunnen toetsen of werknemers/gerechtigden kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn, wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en … [Read more...]

Inhoudingen 2019

FlexGarant Assuradeuren is wettelijk verplicht op uit te keren lijfrente-termijnen als voorheffing twee soorten van inhoudingen te doen • de loonbelasting, en • de inkomensafhankelijke bijdrage (iab) van de Zorgverzekeringswet. Loonbelasting Voor de inhouding van de loonbelasting past FlexGarant Assuradeuren de wettelijk verplichte ‘groene loonbelastingtabel’ toe, waarbij wel rekening wordt gehouden met de uitbetalingstermijnen … [Read more...]

Jaaropgaaf 2018

De jaaropgaaf 2018 van FlexGarant Assuradeuren wordt in de loop van week 3 van 2018 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf het bedrag vermeld dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de … [Read more...]

Aanpassing Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Per 25 juli 2018 is de Wwft gewijzigd. Wie moeten aan de Wwft voldoen? Partijen die met name bemiddelen bij het tot stand komen van een financieel product dienen zich te houden aan de regels van de Wwft.   Kernverplichtingen Wwft De Wwft heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan en kent vier kernverplichtingen: het op basis van een risicoafweging verrichten van een gedegen cliëntenonderzoek; het … [Read more...]

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt 25 mei 2018 in werking

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe regels voor het verzamelen, verwerken en vastleggen van persoonsgegevens. De nieuwe regels zijn verwerkt in de AVG. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1 september 2001 die een uitwerking is van de databeschermingsrichtlijn uit 1995. De Wbp sluit niet meer aan op de huidige digitale wereld.   De onderstaande informatie is met name bedoeld voor de partijen die met FlexGarant … [Read more...]

Essentiële-informatiedocument vervangt Financiële bijsluiter per 01-01-2018

Financiële bijsluiter Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter komen te vervallen. De financiële bijsluiter is een gestandaardiseerd document dat bedoeld is om financiële complexe producten van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken op onder andere (beleggings)opbrengsten, risico’s en kosten.   PRIIP's en Eid Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP's) is vanaf 1 … [Read more...]