Vraag en antwoord Nationale Nederlanden (ex RVS)

Aan deze beknopte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Welke rol vervult FlexGarant Assuradeuren en hoe is dat kenbaar gemaakt?
FlexGarant Assuradeuren is als gevolmachtigd agent van de Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. (voorheen R.V.S) uitvoerder van de uitvaartverzekering, welke in de periode van 1972 tot 2003 bij ABN AMRO is afgesloten als onderdeel van een pakketverzekering.

Begin november 2019 bent u daarover door ABN AMRO geïnformeerd.

U hebt van ons een welkomstbrief – gedateerd 13 december 2019 – ontvangen vergezeld van een polisblad met de recente gegevens en een samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden, die op de uitvaartverzekering van toepassing zijn.
In sommige gevallen is helaas de geboortedatum van de verzekerde op de polis niet goed afgedrukt.

 

Wat is de dekking van de uitvaartverzekering?
De uitvaartverzekering is te onderscheiden in twee vormen:

1. Pakket 1972, tariefsvorm 900, verkocht in de periode van 1972 tot 1981
De uitvaartverzekering is een levenslange verzekering die direct het verzekerd bedrag uitkeert als (een van) de verzekerde(n) overlijdt. De premiebetaling van deze verzekering loopt door tot uiterlijk de 65-jarige leeftijd van de (eerste) verzekerde.
Deze tariefsvorm kent ook nog een uitkering bij leven in geval de (eerste) verzekerde 65 jaar wordt.

In geval er sprake is van twee verzekerden op de uitvaartverzekering dan stopt de premiebetaling;

 • als de eerste verzekerde de 65-jarige leeftijd heeft bereikt (einddatum premiebetaling);
 • in geval een van de verzekerden voor de einddatum premiebetaling komt te overlijden; de verzekering blijft dan vrij van premiebetaling doorlopen voor de overblijvende verzekerde.

2. Pakket 1981, tariefsvorm 10, verkocht in de periode van 1981 tot 2003
De uitvaartverzekering is een levenslange verzekering die direct het verzekerd bedrag uitkeert als (een van) de verzekerde(n) overlijdt. De premiebetaling loopt door uiterlijk tot de maand waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt van de (eerste) verzekerde.
In geval er sprake is van twee verzekerden op de uitvaartverzekering dan stopt de premiebetaling;

 • als de eerste verzekerde de 70-jarige leeftijd heeft bereikt (einddatum premiebetaling);
 • in geval een van de verzekerden voor de einddatum premiebetaling komt te overlijden; de verzekering blijft dan vrij van premiebetaling doorlopen voor de overblijvende verzekerde.

Zolang premiebetaling voortduurt en deze verzekering niet – op verzoek de verzekeringnemer – is gestopt met premiebetaling, dan wordt:

 • het verzekerd bedrag verhoogd met een winstbedrag, dat jaarlijks toeneemt;
 • de verzekering jaarlijks aangepast aan de prijsindex, tenzij u hebt afgezien van dit recht.


Wat is er nog mogelijk met de uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering kan niet meer nieuw worden gesloten. De verzekering kan ook niet meer worden verhoogd, tenzij er sprake is van aanpassing van de indexclausule (alleen bij tariefsvorm 10) zoals beschreven in artikel 4. van de samenvatting van de verzekeringsvoorwaarden.

De volgende wijzigingen kunnen op de uitvaartverzekering worden uitgevoerd :

 • Stopzetten indexatie (alleen bij tariefsvorm 10, zolang er premie wordt betaald);
 • Stopzetten van de uitvaartverzekering –> de aanwezige afkoopwaarde wordt dan uitgekeerd;
 • Stoppen met premiebetaling –> de verzekering wordt tegen een verlaagd verzekerd bedrag voortgezet, het eventueel opgebouwd winstbedrag (alleen bij tariefsvorm 10) blijft ongewijzigd en zal niet meer toenemen;
 • Wijziging van de een of meerdere begunstigden op de verzekering;
 • Wijziging van IBAN waar de premie periodiek van wordt afgeschreven.


Welke verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing?

 1. Pakket 1972, tariefsvorm 900, verkocht in de periode van 1972 tot 1981
  De verzekeringsvoorwaarden zijn samengevat en geregistreerd onder nummer FGA 2020.900.01.
 2. Pakket 1981, tariefsvorm 10, verkocht in de periode van 1981 tot 2003
  De verzekeringsvoorwaarden zijn samengevat en geregistreerd onder nummer FGA 2020.10.01.


Met wie neemt u contact op voor een wijziging of melding van een overlijden?

Hebt u een van de voornoemde verzekeringen en u wilt een wijziging laten doorvoeren , een overlijden melden of nadere informatie? Bel dan met een van de adviseurs van ABN AMRO via 0900-0024 (gebruikelijke belkosten). Of vanuit het buitenland: +31 10 2407004

Een overlijden in verband met de uitvaartverzekering kan bij voorkeur worden gemeld via de ABN AMRO Nabestaandendesk, via telefoonnummer 020 – 34 34 545. U kunt ook een email sturen naar servicedesk.nabestaanden@nl.abnamro.com
ABN AMRO merkt daarbij op dat de afhandeling van emails soms wat meer tijd in beslag neemt dan gebruikelijk is.


Hoe zit het met de uitvaartverzekering en de inkomsten- en erfbelasting?

De premie van de verzekering kunt u niet aftrekken van de inkomsten in box 1.

Als je de belastingaangifte invult, dan moet je ook opgeven wat de waarde is van je bezittingen. De waarde van een uitvaartverzekering hoort in belastingbox 3. Box 3 kent een algemene belastingvrijstelling bij een bezittingentotaal van € 57.000 in 2023 per persoon. Voor uitvaartverzekeringen geldt een extra vrijstelling. Is de waarde van jouw uitvaartverzekeringen in 2023 € 7.913 of lager? Dan hoef je over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij informeren je over de waarde van jouw verzekering als het verzekerde bedrag hoger is dan € 7.913
Heb je ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al jouw uitvaartverzekeringen samen minder is dan € 7.913.

De uitkering bij overlijden is niet als inkomen belast in box 1.
De uitkering bij overlijden kan belast zijn met erfbelasting.


Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

Als de verzekerde overlijdt wordt het verzekerde bedrag (eventueel inclusief het winstbedrag) uitgekeerd. De uitkering wordt betaald aan de begunstigde of de uitvaartverzorger. Wie de begunstigde is, staat op de polis.


Wanneer zijn kinderen meeverzekerd?

Bij overlijden van kinderen t/m 6 maanden: € 453,78
Bij overlijden van kinderen vanaf 7 maanden tot 21 jaar:

 • Bij tariefsvorm 900: 100% van het verzekerd bedrag.
 • Bij tariefsvorm 10: 60% van het verzekerd bedrag.


Hoe ziet een polisblad van FlexGarant Assuradeuren eruit?


Mag ik de premie van een ander IBAN laten af schrijven?

Als u de verzekeringnemer bent van de polis, hebt u het recht de premie van een ander IBAN te laten afschrijven. Automatische incasso van de premie blijft verplicht. Met een zgn. machtigingsformulier kunt de IBAN wijzigen waarvan de premie afgeschreven dient te worden.

Incasso van de premie gebeurt op de eerste werkdag van elke maand. Een verzoek tot wijziging dient 14 dagen voor de eerstvolgende incasso doorgegeven te zijn. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Na invulling en ondertekening kunt u ingevulde en ondertekend formulier vergezeld van een geldige legitimatie aan ons toesturen. U mag daarbij uw foto, documentnummer en BSN onherkenbaar maken.

 

Wat gebeurt er met de te veel betaalde premies als een overlijden te laat wordt gemeld?

Indien na het overlijden van (een van) de verzekerde(n) wordt ontdekt dat er een uitvaartverzekering bestaat waaruit een recht is op een uitkering bestaat, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden.


De eventueel te veel betaalde premies vanaf de volgende maand na het overlijden worden gelijktijdig met het verzekerde bedrag uitgekeerd. Het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd aan de begunstigde. De premie wordt teruggestort op de IBAN van de premiebetaler. De begunstigde en premiebetaler kunnen dezelfde persoon zijn.