Beloningsbeleid medewerkers

De Wet (nadere) beloningsbeleid financiële ondernemingen is van toepassing op alle financiële ondernemingen. Deze wet geldt voor alle functies binnen een financiële onderneming en dus niet alleen voor managementfuncties of functies met een verhoogd risico. Er geldt een plafond voor variabele beloningen van 20% van de vaste beloning (het bonusplafond).

De wet bevat verdere regels over het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Perverse beloningsprikkels worden wereldwijd gezien als één van de oorzaken van de financiële crisis. Om te bewerkstelligen dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren, richt het toezicht op beloningen zich op het voorkomen en bestrijden van die onjuiste prikkels in de beloningen van alle betrokkenen bij de onderneming. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) houden toezicht op de naleving van de regels over het beloningsbeleid.

Beloningsbeleid bij FlexGarant

Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geeft FlexGarant graag openheid over het door haar gevoerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid van FlexGarant is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast is ons beleid gefocust op de belangen van de klanten én de onderneming op langere termijn.

Om inhoud te geven aan dit beleid hanteren we voor al onze medewerkers een functiebeschrijving waarin taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Ook de vereisten op het gebied van kennisniveau en ervaring zijn daarin opgenomen. Voor al onze functies is op basis van de functieomschrijving- en vereisten het beloningsniveau bepaald. Met al onze medewerkers worden jaarlijks afspraken gemaakt en doelen gesteld voor de komende periode. De kwaliteit van de dienstverlening staat hierin centraal. Aan het einde van het jaar wordt beoordeeld in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Deze beoordeling is bepalend voor de eventuele groei in salaris.

Het inkomen van de medewerkers en het management bestaat uit een vast maandloon, de vakantietoeslag en een dertiende maand. Daarnaast bestaat een variabele beloningsregeling voor de werknemer. Afhankelijk van de inzet en/of een bijzondere prestatie kan jaarlijks een variabele beloning worden toegekend die niet meer bedraagt dan 1 maandloon. Van deze regeling gaan geen perverse prikkels uit die leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldig handelen naar onze contacten. Hiermee sluit ons beloningsbeleid aan op de eisen die FlexGarant stelt aan haar dienstverlening en wordt ruim binnen de richtlijnen van de AFM en de DNB  gebleven.