Vraag en Antwoord FlexGarantverzekering

Algemeen

Kan ik de waarde van mijn FlexGarant-verzekering overhevelen naar een bancair product of naar een andere verzekeraar?
Het FlexGarant-product kent een afkoopverbod. Omdat u destijds hebt gekozen voor een langdurig gegarandeerd rendement kan de waarde van de verzekering tijdens de looptijd van de polis niet worden overgeboekt naar een andere verzekeraar of bank voor de aankoop van een nieuwe verzekering/bankspaarrekening of periodieke uitkeringen.

Ook de aankoop van periodieke uitkeringen voor de einddatum van de FlexGarant-polis moet bij FlexGarant Assuradeuren plaatsvinden. Over de periodieke uitkeringen die binnen de looptijd (rentegarantie) van de verzekering geschieden, zal de basisrente gelijk zijn aan de gegarandeerde rentevergoeding in de opbouwfase van de verzekering, echter uiterlijk tot de einddatum van de rentegarantie.


Hoe kan ik een wijziging in het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting doorgeven?
U kunt dit verzoek per e-mail sturen naar info@flexgarant.nl.

Hoe kan ik een IBAN wijziging doorgeven?
Zie hiervoor onze pagina IBAN wijziging doorgeven.

Ik wil de begunstiging op mijn polis wijzigen. Hoe doe ik dat?
Zie hiervoor onze pagina wijzigen begunstiging.

Wat zijn de voor- en nadelen van verzekeren t.o.v. banksparen?
Op onze pagina vergelijking met banksparen vind u alle informatie over dit onderwerp.

Wanneer wordt een jaaropgaaf of renseineringsopgave verstrekt?
Hiervoor verwijzen wij u naar onze pagina Wanneer wordt een jaaropgaaf of renseineringsopgave verstrekt.

Welke kosten worden door FlexGarant berekend voor niet wettelijk verplichte werkzaamheden?
Zie kosten werkzaamheden onder het menu ‘PRODUCTEN/DIENSTEN’.

Waar vind ik een dienstenwijzer of dienstverleningsdocument?
FlexGarant adviseert zelf niet; wij hebben hiervoor deskundige en onafhankelijke verzekeringsadviseurs aangesteld. Omdat wij geen rechtstreeks klantencontact hebben, hebben wij geen dienstverleningsdocument. Alle informatie over onze onderneming en onze de FlexGarant-verzekering vindt u op onze website.Gouden Handdruk

Kan mijn stamrecht worden afgekocht?
Menig klant is in het bezit van onze FlexGarant Goudenhanddrukverzekering. De werking van het product is genoegzaam bekend. Een belangrijk aspect van het product is de afgegeven rentegarantie voor een (lange) periode tot de einddatum van de verzekering. Een rentegarantie die in de nodige gevallen ook verder reikt dan het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Dat de periode van de rentegarantie in sommige gevallen langer doorloopt dan het uiterste moment van aankoop van de periodiek uitkering, is ingegeven door een hoger garantierendement binnen het product. Ook de tussentijds aan te kopen periodieke uitkering wordt (binnen de looptijd van de verzekering) mede bepaald op de overeengekomen gegarandeerde opbouwrente.

In belang van alle partijen is voor dit product overeengekomen dat binnen de looptijd geen recht op (tussentijdse) afkoop bestaat. Bij rentestijging in de toekomst kan de klant niet af van de polis, maar bij rentedaling kan de verzekeraar óók niet van haar “dure” verplichting af. De loterij “zonder nieten” bestaat nu eenmaal niet. Het afkoopverbod in de polis heeft de langlopende rentegarantie nu eenmaal mogelijk gemaakt. Het afkoopverbod is derhalve ingegeven door het rentemotief. De verzekeraar heeft haar belegging(sbeleid) daar dan ook op afgestemd.

Het afkoopverbod op de polis blijft onverminderd van kracht ondanks de toegelaten verruiming in de fiscale regelgeving. Verruiming van fiscale regels houdt niet in dat daarmee ook contractvoorwaarden worden verruimd.

Ergo. Verzoeken tot afkoop binnen de looptijd van de FlexGarant-verzekeringsovereenkomst worden niet gehonoreerd. Ook reeds lopende lijfrenten kunnen niet tussentijds worden beëindigd onder uitkering van de afkoopwaarde. Ten tijde van sluiten van de verzekering was dit ondubbelzinnig en duidelijk kenbaar gemaakt en vastgelegd in het contract.


Wat is de minimale looptijd van mijn periodieke uitkering?
Een periodieke uitkering moet voldoen aan de eis, dat de reeks uitkeringen mede afhangt van een onzeker voorval. Als de periodieke uitkering wordt genoten in de vorm van een recht op lijfrentetermijnen, is het voldoende dat de sterftekans van de verzekerde gemeten over de looptijd van de lijfrente tenminste circa 1% is uitgaande van de op dat moment geldende sterftestatistieken (de 1%-eis). Deze sterftestatistieken worden periodiek gepubliceerd. Ter oriëntatie volgt hierna een tabel met de minimale looptijd voor een direct ingaande tijdelijke lijfrente, die voldoet aan de 1%-eis volgens de huidige sterftetabel.

Overzicht sterftekans 2017-2022 


Welk bedrag wordt er op mijn periodieke uitkering ingehouden?
De periodieke uitkeringen uit een een stamrechtverzekering worden gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Conform wettelijk voorschrift zullen wij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (5,32% over een maximum van € 71.628,– in 2024) en de loonheffing inhouden. De loonheffing zal worden ingehouden volgens de zogenaamde ‘groene tabel’ van de belastingdienst.

Groene maandtabel Nederland loonbelasting 2024

Groene kwartaaltabel Nederland loonbelasting 2024


Mijn AOW-leeftijd is door de nieuwe regelgeving verhoogd. Is het tijdstip waarop ik de lijfrente volgens de polis moet aankopen nu ook opgeschoven?
Als voorbeeld bespreken we iemand die is geboren op 1 juni 1952. Deze persoon heeft een stamrechtverzekering die is gesloten voor 2013. Uiterlijk in het jaar waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt dient de lijfrente in te gaan. Zijn AOW-leeftijd is door de nieuwe regelgeving opgeschoven van 1 juni 2017 naar 1 juni 2018.
Zolang de periode van rentegarantie (zie polis) niet is verstreken, schuift het jaar ook op waarin de lijfrente uiterlijk aangekocht moet worden. Als er tussentijds geen wijziging wordt aangebracht in uw polis, wordt het niet aangetekend (door FlexGarant) maar is het wel degelijk voor u van toepassing. Als er wel een wezenlijk wijziging op de polis wordt gedaan dan wordt de datum van latere aankoop mede op de polis aangetekend.