Kosten werkzaamheden

De kosten die gemaakt worden voor wettelijke verplichte opgaven welke voorzien zijn bij het aangaan van de overeenkomst worden geacht in de premie/koopsom verrekend te zijn. Deze informatieverstrekking komt voort uit artikel 4:21 van de Wet op het financieel toezicht.

 
Maar (reële) kosten die worden gemaakt voor werkzaamheden die niet als wettelijke verplicht zijn en niet voorzienbaar waren, zoals bijvoorbeeld een waardeopgave in het economisch verkeer (WEV-opgave) voor een zakenpolis of het verstrekken van duplicaatpolissen, zullen rechtstreeks bij de cliënt in rekening worden gebracht.

 
Hierbij een overzicht van de werkzaamheden waarbij FlexGarant Assuradeuren  (FGA) kosten in rekening brengt:

Werkzaamhedenkosten
WEV-opgave (stamrechtdekkingsverzekering) verstrekken€ 75,–
Duplicaat polis verstrekken
- per post
- per mail
.
€ 20,–
€ 15,–
Vervangende polis verstrekken€ 50,–
Duplicaat renseigneringsopgave / WEV (box 3)€ 25,–
Duplicaat jaaropgaaf € 25,–
Dekkingsverklaring voor sociale instellingen€ 75,–
Echtscheiding verwerken€ 250,– per polis
Toelichting verstrekken op inhoudingen lijfrente€ 75,–
Wijziging begunstiging
- stamrechtverzekering
- overige verzekering
.
€ 250,– (afgifte geheel nieuwe polis)
€ 75,– (afgifte vervolgblad)
Tariefsomzetting€ 250,–
Omzetting naar stamrechtdekkingspolis€ 250,–
Verpanding aantekenen op de polis ten behoeve van de pandnemer en tevens afschrift van de polis verzenden aan de pandgever€ 75,–
De genoemde bedragen gelden in 2022 en zijn vanaf 2016 niet veranderd. FGA behoudt zich het recht voor de bedragen (jaarlijks) aan te passen.
De werkzaamheden hebben (in)direct betrekking op een levensverzekering, waardoor de kosten van deze werkzaamheden van BTW zijn vrijgesteld.