Disclaimer

Inhoud
FlexGarant Assuradeuren streeft er naar dat de op de website aangeboden informatie correct is. Bij de samenstelling van de website wordt de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen. Niettemin aanvaardt FlexGarant Assuradeuren geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Privacy
De door Flexgarant Assuradeuren verkregen persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een gegevensbestand en worden behandeld volgens de voorschriften van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk in het kader van de dienstverlening van FlexGarant Assuradeuren.

Eigendomsrechten
De op deze website afgebeelde gegevens, zoals onder meer teksten, handelsnamen en logo’s, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij FlexGarant Assuradeuren. Overname of vermenigvuldiging van deze informatie is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FlexGarant Assuradeuren.