Privacyverklaring

Bij het afsluiten van onze producten, vragen wij om uw persoonsgegevens. Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en u de gegevens zelf aan ons verstrekt stemt u in dat FlexGarant Assuradeuren (FGA) deze mag gebruiken voor hierna genoemde doeleinden.
Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Burgerservicenummer
 • IBAN (bankrekeningnummers)
 • Fiscaal woon- of vestigingsland

FGA heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag onder meldingsnummer 1188677. U kunt deze aanmeldingen bekijken via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier vindt u informatie over de gegevens die worden verwerkt en over de partijen met wie de gegevens kunnen worden uitgewisseld.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en/of uitvoeren van levensverzekeringen. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van FGA en andere financiële instellingen.
 • Informatie-uitwisseling met andere partijen die voor met de uitvoering van het product informatie nodig hebben, zoals de volmachtgever en de vergunninghoudende verzekeringsadviseur/bemiddelaar –  via wiens bemiddeling – de verzekering tot stand is gekomen Statistische analyses.
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder valt ook de verplichting gegevens aan de Nederlandse Belastingdienst te rapporteren. De Nederlandse Belastingdienst zal op zijn beurt gegevens van personen die vanwege een band met de Verenigde Staten (mogelijk) aangemerkt worden als Specified US Person rapporteren aan Amerikaanse belastingautoriteiten.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 

Raadpleging databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij (via onze volmachtgever Nationale Nederlanden)  uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

 

Opnemen telefoongesprekken

Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

 

Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens

Medische gegevens krijgen wij van u of – met uw machtiging – van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch adviseur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim.

 

Gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Persoonsgegevens die in verband staan met gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van FGA en om die reden speciale aandacht behoeven, kunnen worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie.

 

In kaart brengen websitebezoek

FGA gebruikt geen cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flexgarant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. FGA zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

FGA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op 088-242 3400 of via info@flexgarant.nl