ABN AMRO Levensverzekering opgegaan in Nationale-Nederlanden Levensverzekeringmaatschappij N.V.

ABN AMRO Levensverzekering N.V., gevestigd te Zwolle, heeft aan haar polishouders meegedeeld dat zij in het kader van een juridische fusie in de zin van artikel 309 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tussen haar als verdwijnende rechtspersoon en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Weena 505, 3013 AL, als verkrijgende rechtspersoon, haar rechten en verplichtingen uit na te noemen overeenkomsten van levensverzekering gesloten vanuit een vestiging in Nederland met ingang van 31 maart 2023 heeft overgedaan naar Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 27 januari 2023 vastgesteld dat de gegevens overgelegd bij de aanvraag tot instemming met de overdracht voldoende zijn voor haar beschikking. De Nederlandsche Bank N.V. heeft ingevolge artikel 3:119, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht ABN AMRO Levensverzekering N.V. vervolgens opdracht gegeven om van het voornemen tot overdracht van rechten en verplichtingen mededeling te doen in de Staatscourant.Dat heeft plaatsgevonden op 7 februari 2023. Stcrt 4601.

De in hiervoor bedoelde overdracht heeft betrekking op alle overeenkomsten van levensverzekering die behoren of behoord hebben tot de portefeuille van ABN AMRO Levensverzekering N.V. De overdracht brengt geen enkele wijziging in de voorwaarden waaronder de overeenkomsten van levensverzekering zijn aangegaan. De polissen blijven dus onverminderd en ongewijzigd van kracht.
ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. geworden.