Jaaropgaaf 2020

De jaaropgaaf 2020 van FlexGarant Assuradeuren wordt uiterlijk 19 januari 2021 per post verstuurd. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf het bedrag vermeld dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de … [Read more...]

Heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen in 2019

Kwalificerend buitenlands belastingplichtigen ontvangen met ingang van 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting.   Gevolgen voor buitenlands belastingplichtigen Omdat inhoudingsplichtigen w.o. ook FGA niet kunnen toetsen of werknemers/gerechtigden kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn, wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en … [Read more...]

Aanpassing Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Per 25 juli 2018 is de Wwft gewijzigd. Wie moeten aan de Wwft voldoen? Partijen die met name bemiddelen bij het tot stand komen van een financieel product dienen zich te houden aan de regels van de Wwft.   Kernverplichtingen Wwft De Wwft heeft als doel om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme tegen te gaan en kent vier kernverplichtingen: het op basis van een risicoafweging verrichten van een gedegen cliëntenonderzoek; het … [Read more...]

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt 25 mei 2018 in werking

Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe regels voor het verzamelen, verwerken en vastleggen van persoonsgegevens. De nieuwe regels zijn verwerkt in de AVG. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van 1 september 2001 die een uitwerking is van de databeschermingsrichtlijn uit 1995. De Wbp sluit niet meer aan op de huidige digitale wereld.   De onderstaande informatie is met name bedoeld voor de partijen die met FlexGarant … [Read more...]

Essentiële-informatiedocument vervangt Financiële bijsluiter per 01-01-2018

Financiële bijsluiter Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter komen te vervallen. De financiële bijsluiter is een gestandaardiseerd document dat bedoeld is om financiële complexe producten van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken op onder andere (beleggings)opbrengsten, risico’s en kosten.   PRIIP's en Eid Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP's) is vanaf 1 … [Read more...]

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Het wetsvoorstel beoogt de partneralimentatie eerlijker en eenvoudiger te maken. Daarnaast is het de bedoeling om de duur van de alimentatie in te korten. Onlangs is dit in 2015 ingediende initiatiefwetsvoorstel ingrijpend gewijzigd.   Op het in 2015 ingediende wetsvoorstel is veel kritiek gekomen. De initiatiefnemers hebben de scherpe kantjes er daarom afgehaald. In de nieuwe opzet blijft de nu reeds geldende grondslag van voortdurende … [Read more...]

Van de Nederlandse WBP naar de Europese AVG

De WBP staat voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en is al sinds 6 juli 2000 van kracht. De AVG staat voor de Algemene Verordering Gegevensbescherming welke het daglicht heeft gezien op 25 mei 2016 en vanaf 25 mei 2018 van kracht wordt direct ter vervanging van de WBP.   Wat is het doel van de WBP en daarna de AVG Als gevolg van de technologische ontwikkelingen worden door veel partijen in hoog tempo gegevens over personen … [Read more...]

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 28 maart jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beperking gemeenschap van goederen aangenomen. De wet treedt in werking op 1 januari 2018.   Nu is het nog zo dat bij een huwelijk in gemeenschap van goederen alle bezittingen en schulden (ook die vóór het huwelijk zijn verkregen) gemeenschappelijk worden. Naast het gemeenschappelijk vermogen kan er sprake zijn van privévermogen. Privé zijn onder meer een schenking of erfenis die met … [Read more...]

Zorgplicht binnen de Wet financieel toezicht (Wft)

Op 1 januari 2014 werd met de Wijzigingswet financiële markten een algemene zorgplicht geïntroduceerd in de Wft, die neergelegd is in artikel 4:24a. De inhoud van deze zorgplicht wordt niet concreet omschreven, maar biedt de Autoriteit Financiële Markten wel de mogelijkheid om op basis van overtreding van deze meer algemene norm handhavend op te treden. Het artikel is een vangnetbepaling.   De vraag wat onder nazorg wordt volstaan wordt … [Read more...]

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS) of denkt u dat u dat zou kunnen zijn? Lees dan onderstaande informatie goed door. U leest onder meer informatie over de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en wat u eventueel moet doen als u (mogelijk) belastingplichtig bent in de VS.   Wat is FATCA? Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. … [Read more...]