Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten (VS) of denkt u dat u dat zou kunnen zijn? Lees dan onderstaande informatie goed door. U leest onder meer informatie over de Amerikaanse belastingwet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en wat u eventueel moet doen als u (mogelijk) belastingplichtig bent in de VS.

 

Wat is FATCA?

Nederland heeft een overeenkomst tot uitwisseling van gegevens gesloten met de Amerikaanse overheid. Aanleiding hiervoor is de genoemde Amerikaanse belastingwet FATCA, die per 1 juli 2014 in werking is getreden. Deze wetgeving is bedoeld om ervoor te zorgen dat Amerikaans belastingplichtigen, die buiten de Verenigde Staten tegoeden aanhouden, correct belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS.

 

Wat betekent dit voor u?

Als blijkt dat u mogelijk belastingplichtig in de VS bent, dan zijn wij verplicht om uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst geeft deze gegevens weer door aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Indien u via uw verzekeringsadviseur bij Flexgarant Assuradeuren BV (FGA) een (offerte) voor een nieuwe levensverzekering aanvraagt of een wijzigingsverzoek doet op een bestaande levensverzekering, stellen wij ook nog de volgende 2 vragen:

 1. Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten?
 2. Bent u een US-person?

Indien ten minste een van de vragen met “ja” is beantwoord zullen wij u mogelijk aanvullende vragen stellen of vragen aanvullende documenten aan ons op te sturen. Afhankelijk van de antwoorden op de vragen dan wel op grond van de aanvullende documenten zal FGA beslissen of een nieuwe levensverzekering kan worden afgesloten. Reguliere wijzigingen op bestaande levensverzekeringen worden overeenkomstig de (bijzondere) voorwaarden uitgevoerd.

 

Wat houdt de Amerikaanse belastingverplichting in?

Wanneer u belastingplichtig bent, betekent dit dat u aangifte moet doen in de VS. Of u belasting moet betalen is onder andere afhankelijk van het belastingverdrag tussen Nederland en de VS of bijvoorbeeld uw inkomen. De IRS omschrijft een Amerikaanse belastingplichtige als een US Person.

 

Bent u een US Person?

Een ‘U.S. Person’ is voor de Amerikaanse inkomstenbelasting een staatsburger of inwoner van de Verenigde Staten van Amerika.
Amerikaans staatsburgerschap wordt verkregen door geboorte of naturalisatie volgend op geboorte. Als een persoon buiten de Verenigde Staten is geboren met tenminste één ouder die zelf Amerikaans staatsburger is, wordt de persoon beschouwd als Amerikaans staatsburger.

In de Verenigde Staten verblijvende buitenlanders worden doorgaans op dezelfde manier belast als Amerikaanse staatsburgers. Een buitenlander wordt behandeld als inwoner van de Verenigde Staten in een kalenderjaar, als en alleen indien deze persoon:

 • legaal een permanente verblijfstatus voor de Verenigde Staten heeft verkregen door bijvoorbeeld te voldoen aan de ‘Green Card Test’; of
 • voldoet aan de ‘Substantial Presence Test’, een formule die het aantal dagen bepaalt dat hij/zij in de Verenigde Staten verblijft; of
 • een ‘First-Year Election’ maakt, een formule waarmee een buitenlander één jaar eerder dan normaal kan voldoen aan de ‘Substantial Presence Test’.
 • is geboren in de VS.
 • een Amerikaans paspoort heeft.
 • in de VS woont.
 • een Amerikaans woon- of postadres heeft.
 • periodiek geld overmaakt naar de VS.
 • een gevolmachtigde heeft met een Amerikaans adres.
 • een Per Adres (P/A) heeft in de VS

Meer informatie over FATCA en US Persons vindt u op website van NN.

 

Mogelijk US Person met een bestaand product van FGA

De volgende producten die door FGA in overwegende mate worden beheerd, worden niet behandeld als “financiële rekeningen” en zijn bijgevolg geen Amerikaanse te rapporteren producten overeenkomstig het Verdrag:

 1. Alle producten die aftrekbaar zijn in de opbouwfase en belastbaar zijn in de fase van uitkering waarop de artikelen 3.124, 3.125 en 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001.
 2. Een Stamrecht, zoals omschreven in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, en artikel 11a van de Wet loonbelasting 1964, die na 31-12-2013 op grond van artikel 39f, lid 1 Wet LB van toepassing blijft.
 3. Lijfrenten, hetzij toegekend ter zake van de afkoop van alimentatie zoals bepaald in artikel 6.5 of zoals bedoeld in artikel 6.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

FGA heeft de plicht de Nederlandse belastingdienst te melden of er sprake is van een US Person. Voorts beoordeelt de belastingdienst of een product  – rekening houdend met het vrijstellingsbeleid – al dan niet wordt gerapporteerd aan de Amerikaanse belastingdienst.