Essentiële-informatiedocument vervangt Financiële bijsluiter per 01-01-2018

Financiële bijsluiter

Per 1 januari 2018 is de financiële bijsluiter komen te vervallen. De financiële bijsluiter is een gestandaardiseerd document dat bedoeld is om financiële complexe producten van verschillende aanbieders beter te kunnen vergelijken op onder andere (beleggings)opbrengsten, risico’s en kosten.

 

PRIIP’s en Eid

Voor complexe beleggingsproducten of verzekeringsproducten met een beleggingscomponent (PRIIP’s) is vanaf 1 januari 2018 het essentiële-informatiedocument (Eid) verplicht geworden.
PRIIPs staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products. Voorbeelden van PRIIPs zijn beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, levensverzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent, gestructureerde producten, gestructureerde deposito’s en derivaten.

 

Inhoud van het Eid

Het Eid is eveneens een gestandaardiseerd document. Het document bestaat uit maximaal 3 bladzijden op A4-formaat en moet accuraat, eerlijk en duidelijk en niet misleidend zijn. Het Eid mag verstrekt worden op papier, op een andere duurzame drager dan papier (zoals een cd-rom, usb-stick of ander opslagmedium) of via een website.
Het Eid bevat onder meer informatie over het soort PRIIP en informatie over de risico’s, de kosten en het rendement van het beleggingsproduct.

  • Informatie over de risico’s van het product wordt onder meer samengevat in een risico-indicator.
  • Informatie over het rendement wordt in principe weergegeven door 4 prestatiescenario’s: een positief scenario, een neutraal scenario, een negatief scenario en een stress-scenario.

In het Eid moeten zowel alle kosten die over de looptijd van het product in rekening worden gebracht als de totale kosten (in geldelijke en procentuele termen) opgenomen worden.

Eid ook voor derde pijler pensioenproducten

Tot 1 januari 2018 gold eveneens voor derde pijler pensioenproducten de verplichting een financiële bijsluiter op te stellen. De nieuwe Eid gaat ook gelden voor deze (complexe) producten. Een derde pijler pensioenproduct is een fiscaal gefaciliteerd financieel product met een beleggingscomponent, die niet opkomt uit een arbeidsrechtelijke overeenkomst met als doel het genereren van inkomen voor de belanghebbende. Te denken valt hierbij een individuele – in privé – afgesloten lijfrenteverzekering.

In de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) zal worden uitgewerkt hoe het Eid voor deze “pensioen”producten er precies uit moet komen te zien.
De reden dat voor derde pijler pensioenproducten een verplichting blijft bestaan om een informatiedocument te verstrekken is dat deze producten qua structuur, werking en te realiseren doel grote gelijkenis vertonen met andere beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent die onder het toepassingsbereik van de verordening vallen. Mede gezien de keuzevrijheid in de derde pijler, is het voor cliënten van belang dat zij deze pensioenproducten kunnen vergelijken met andere beleggingsproducten.

Hoe zit het met de producten van FlexGarant Assuradeuren (FGA)

FGA voert thans uitsluitend garantieproducten waarbij geen enkel beleggingselement een invloed heeft op de uiteindelijke opbrengst. Voor deze producten hoeft naar huidig inzicht geen Eid opgesteld te worden. Vanzelfsprekend geldt voor deze garantieproducten wel dat offertes, polissen en voorwaarden alle informatie moeten bevatten waarbij rechten en plichten helder zijn, het product goed kan worden begrepen en dat deze niet misleidend is (artikel 60 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen).