Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Integriteit van de financiële sector

Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. Op 1 januari 2013 is deze wet aangepast en aangescherpt. Het doel van deze wet is het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan om de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen.
Om deze doelstelling te realiseren legt de Wwft aan bepaalde financiële instellingen zoals assurantieadviseurs, banken en verzekeraars de verplichting op om maatregelen te treffen zoals het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
 

Cliëntonderzoek

De Wwft bepaalt dat een financiële dienstverlener, een verzekeraar etc. alvorens een dienst te verlenen aan een klant (natuurlijke persoon of rechtspersoon) een cliëntenonderzoek instelt. Voor FlexGarant betekent dit dat wij een klant moeten (laten) identificeren (d.w.z. gegevens over de identiteit vastleggen) en de identiteit moeten verifiëren (d.w.z. na moeten (laten) gaan of de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijkheid).
 
De identificatie moet plaatsvinden vóór het aangaan van een zakelijke relatie met de klant.
 

Te verstrekken gegevens

De volgende gegevens moeten worden verstrekt (deze gegevens worden opgevraagd door de met ons samenwerkende verzekeringsadviseur):
 

Natuurlijke persoon

 • achternaam (indien afwijkend van geslachtsnaam) en voorletters;
 • adres;
 • postcode en woonplaats;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN (burgerservicenummer);
 • aard, nummer en datum van uitgifte van het identiteitsdocument en/of kopie identiteitsbewijs indien aan de hand hiervan verificatie heeft plaatsgevonden;
 • indien de natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd, een schriftelijke volmacht (behalve in geval van minderjarigen);
 • de aard van de dienstverlening.

Rechtspersoon

 • de rechtsvorm;
 • de statutaire naam;
 • de handelsnaam/-namen;
 • het adres met huisnummer;
 • de postcode;
 • de plaats van de vestiging;
 • het registratienummer bij het Handelsregister;
 • de plaats van vestiging van het Handelsregister van degene die als vertegenwoordiger optreedt: de geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum;
 • als sprake is van een uiteindelijk belanghebbende (UBO) dient bij een N.V., B.V., C.V. een verklaring van de rechtspersoon te worden overlegd, waaruit blijkt wie de UBO is. Een UBO is een natuurlijk persoon met tenminste 25% van de aandelen of zeggenschap in de onderneming of stichting die optreedt als opdrachtgever;
 • de aard van de dienstverlening.

Nadat de identiteit is vastgesteld moet deze geverifieerd worden. Dit kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden:
 

Natuurlijke persoon

 1. paspoort;
 2. Europese identiteitskaart;
 3. rijbewijs;
 4. verblijfsvergunning.

Rechtspersoon

 1. een (kopie) uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 2. de geslachtsnaam, de voornamen en de geboortedatum van degene(n) die de rechtspersoon vertegenwoordigen.