De transitievergoeding nader bekeken

Met ingang van de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding per 1 juli 2015 geïntroduceerd. Het doel van de transitievergoeding is enerzijds compensatie voor het ontslag en anderzijds om de werknemer met behulp van de hiermee gemoeide financiële middelen in staat te stellen de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Om die reden zijn er mogelijkheden voor een werkgever eventuele onkosten te verrekenen met de transitievergoeding. … [Read more...]

AOW-leeftijd versnelt omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 sneller omhoog. In de nieuwe AOW zal de AOW-leeftijd in 2018 op 66 jaar uitkomen en in 2021 op 67 jaar. Daarna stijgt de AOW-leeftijd aan de hand van de levensverwachting. Vermoedelijk stijgt de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden. Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die vanaf 01-01-2013 al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling. Gevolgen voor uw gouden handdruk-polis Het … [Read more...]

Levensloopregeling en de belasting

Levensloopregeling Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. Heeft u meer dan € 3.000 gespaard met de levensloopregeling, dan kunt u tot en met 2021 gebruikmaken van de levensloopregeling. Er geldt namelijk een overgangsregeling waardoor u het levenslooptegoed bestedingsvrij kan opnemen. Regeling 2015 In 2015 geldt de regeling dat als u de opgebouwde waarde in 1 keer volledig opneemt, u maar over 80% van het bedrag belasting … [Read more...]

Stamrechtvrijstelling bij ontslaguitkeringen vervalt met ingang van 2014. Wat houdt dat in!!!

Stamrechtvrijstelling vervallen per 1 januari voor nieuwe ontslaggevallen. Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling. De (ontslagen) werknemer kan er dan niet meer voor kiezen een onbelaste ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). Een werkgever mag de ontslaguitkering vanaf 2014 alleen nog toekennnen in de vorm van een belaste uitkering. De werknemer kon tot eind 2013 nog … [Read more...]

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Integriteit van de financiële sector Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van kracht. Op 1 januari 2013 is deze wet aangepast en aangescherpt. Het doel van deze wet is het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan om de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen. Om deze doelstelling te realiseren legt de Wwft aan … [Read more...]