Ontwikkeling solvabiliteit Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij

De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De belangrijkste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bij opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen.   De mate waarin een levensverzekeraar solvabel is wordt tot uitdrukking gebracht in een percentage. Dit percentage – … [Read more...]

Renseignering 2021 ontbreekt in VIA

Voor de aangifte IB hebben wij in 2020, zoals ieder jaar, een opgave verstrekt aan de belastingdienst voor de spaarpolissen die meetellen voor de vermogensrendementsheffing in box III. In de loop van januari 2021 heeft u een brief van ons ontvangen met een opgave van de verstrekte waarde.Helaas zijn de betreffende waarden door de belastingdienst deze keer niet overgenomen in de voorlopig ingevulde aangifte (VIA). Wij verzoeken u daarom de waarde … [Read more...]

Vaststellen fiscale woon- of vestigingsland en het CRS

Common Reporting Standard (CRS) staat voor uitwisselen van financiële gegevens tussen ruim 95 landen. Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast. Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Hoe een financiële instelling bepaalt welk land dat is, is afhankelijk van de vraag of u een nieuwe klant bent of een bestaande klant. Op de … [Read more...]

Aanbieder van een complex financieel product mag afname via een erkend adviseur eisen

FlexGarant Assuradeuren (FGA) biedt uitsluitend complexe financiële producten aan. Deze kunnen alleen maar verkregen dan wel gewijzigd worden middels bemiddeling door een Wft erkende adviseur na een doorlopen passend adviestraject. De onderstaande uitspraak van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) bevestigt nogmaals dat het de keuze van FGA is dat zij haar cliënten niet adviseert. Rechtstreekse bemiddeling is eveneens niet … [Read more...]

Samengaan Nationale-Nederlanden (NN) en Delta Lloyd

De genoemde verzekeraars gaan gezamenlijk de krachten bundelen in een nieuw bedrijf. Naar verwachting zal op termijn de naam Delta Lloyd verdwijnen en opgaan in Nationale-Nederlanden (NN). De combinatie moet leiden tot meer slagvaardigheid, efficiency en innovatie. Het zal nog enige tijd duren voordat het veranderproces haar einde neemt. Het samengaan zal geen directe gevolgen hebben voor de volmachtorganisatie FlexGarant Assuradeuren … [Read more...]

Nationale-Nederlanden stopt met afsluiten van nieuwe DIL-en

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk bij Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN) een Direct Ingaande (verzekerde) Lijfrente af te sluiten voor een nog te storten koopsom of beschikbaar komend kapitaal - ten gevolge van overlijden of bij het bereiken van de uiterste lijfrente-ingangsdatum - uit een lijfrente of stamrechtovereenkomst.   Dat betekent ook dat het niet meer mogelijk is een nieuwe Direct … [Read more...]

Mijn Kifid, online klachtenloket

Vanaf 7 juli 2015 is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Hier kunt u als consument, uw klacht tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners online indienen. Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af. De nieuwe service van het Financiële Klachteninstituut sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). In het najaar worden ook de financiële … [Read more...]

Jaaropgaaf 2014

U ontvangt uiterlijk op 31 januari 2015 uw jaaropgaaf 2014 van FlexGarant Assuradeuren. Indien er sprake is van een uitkerende lijfrente of een belaste kapitaaluitkering in box 1 dan staat op de jaaropgaaf vermeld het bedrag dat door ons is ingehouden aan loonheffing en inkomstenafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Wij vermelden uiteraard ook het bedrag waarover de inhouding is gedaan. Deze bedragen zijn door ons aan de Belastingdienst … [Read more...]

Aangifte inkomstenbelasting 2014

In afwijking van voorafgaande jaren kunt u pas vanaf 1 maart 2015 uw aangifte inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2014 doen. In januari en februari kunt u geen aangifte doen over 2014 met het aangifteprogramma of het aangifteformulier van de Belastingdienst. In de afgelopen jaren heeft de Belastingdienst voor u het invullen van de belastingaangifte steeds makkelijker gemaakt. U … [Read more...]

Advies- en distributiekosten fiscaal niet aftrekbaar

Advies- en distributiekosten die een verzekeringsadviseur of directe aanbieder (bank of verzekeraar) in rekening brengt, zijn fiscaal niet aan te merken als premie of inleg en daarmee niet fiscaal aftrekbaar.   De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft 12 augustus 2013 in zijn publicatie hierover uitleg gegeven. Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. In verband daarmee is artikel 1.7b van de Wet inkomstenbelasting 2001 … [Read more...]